<kbd id='24f03708fb'></kbd><address id='24f03708fb'><style id='24f03708fb'></style></address><button id='24f03708fb'></button>


     Ana Sayfa | Hakk?m?zda | Hizmetlerimiz | Ar?iv | Bulut | Bülten | Reklam ? | ?leti?im           
     ?nceki
     • Editor — 14 Ocak 2020 Sal?
      KPMG’nin Teknoloji Sekt?rü ?novasyon Ara?t?rmas? yay?mland?. Ara?t?rmaya g?re, üst üste ikinci y?l CIO’lar ?irketlerindeki inovasyonu y?nlendiren ki?iler oldu. Detaylar Haberimizde Detaylar Haberimizde..
     • Editor — 14 Ocak 2020 Sal?
      ?? dünyas?nda lokasyon ile veri analiti?ini bir araya getiren Maptriks, Türkiye’nin al??veri? haritas?n? ??kard?. 2016-2019 y?llar? i?in kar??la?t?rma yapan Maptriks’in verilerine g?re Türkiye’nin al??veri? hacmi 3 y?l.. Detaylar Haberimizde..
     • Editor — 14 Ocak 2020 Sal?
      Uzmanlar, ?irketlerin de?erini artt?rmak i?in karl?l???n ?ok ?nemli bir fakt?r oldu?unu fakat tek ba??na yeterli bir ?l?üt olmad???n? savunuyor.Detaylar Haberimizde..
     • Editor — 14 Ocak 2020 Sal?
      KPMG’nin yat?r?m ?irketi H2 Ventures ile birlikte haz?rlad??? ‘Fintech 100’ listesinin alt?nc?s? yay?mland?. ‘Lider 50’ ve ‘Geli?en 50’ kategorileri i?in 29 ülkeden ?irketlerin se?ildi?i listeye bu y?l Asya-Pasifik ?ir.. Detaylar Haberimizde..
     Sonraki
      Giri?im Haber
     GY?AD: Beklemede Olan Yat?r?mlar 2020’de Devreye Sokulacak
     GY?AD, üyelerinin kat?l?m?yla ger?ekle?tirdi?i 2020 Y?l? Beklentileri Anketi sonucunu a??klad?. 2019 Y?l? Beklentileri Anketi’nde,..
     Haberi Okuyun ?
     2019 Y?l?nda Türkiye'de 1,46 Milyon Ara? ?retildi!
     Türkiye otomotiv sanayii, yo?un ge?en bir y?l? daha tamamlad?. Otomotiv Sanayii Derne?i (OSD) verilerine g?re, 2019 y?l?nda toplam..
     Haberi Okuyun ?
     Türkiye Markalar?na 2020 Y?l? ??in 3,8 Milyar TL Kaynak Ayr?ld?
     Ticaret Bakan? Yard?mc?s? R?za Tuna Turagay kat?ld??? De?er Zirvesi ve Türkiye’ye De?er Katan Markalar ?dül T?reni'nde Ticaret Bak..
     Haberi Okuyun ?
     Bakan Varank'tan KOB?'lere "Destekleri Takip Edin" ?a?r?s?
     Sanayi ve Teknoloji Bakan? Mustafa Varank, bu y?l destek büt?esini yüzde 9 art?rd?klar?n? belirterek, "?ok farkl? programlarla KOB..
     Haberi Okuyun ?
     Workup Giri?imcilik Program?'n?n 6. D?nem Giri?imleri Belirlendi
     Türkiye ?? Bankas?’n?n ana destek?isi oldu?u, Kolektif House taraf?ndan yürütülen Workup Giri?imcilik Program?’n?n 6. d?nemi kendi..
     Haberi Okuyun ?
     ?ngiltere'de 10 Ki?iden 1'i Vasiyetine ?ifrelerini Ekliyor
     Dijital varl???m?z hakk?m?zda bir?ok bilgiyi i?eriyor. E-postalar?m?z, video ve foto?raf ar?ivledi?imiz depolama alanlar?, sosyal ..
     Haberi Okuyun ?
     T?M, ?hracat? ?novasyonla Ta?land?rmak ??in Akademisyenlerle Bulu?tu
     Türkiye ?hracat??lar Meclisi (T?M), ülkemizde inovasyonu ve gelece?i konu?mak i?in Türkiye’nin ?nde gelen 28 üniversitesinin rekt?rü ve 25 teknopark?n genel müdürleriyle bir araya geldi. Detaylar haberimizde..Haberi Okuyun ?
     2020, Pazarlama Teknolojilerine Yat?r?mda Patlama Y?l? Olacak!
     Hem dünyan?n ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sa?lay?c?lar?ndan hem de Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji ?irketlerinden Do?u? Grubu ?at?s? alt?ndaki Related Digital, 2020’nin dijital pazarlama trendlerini derledi. Detaylar haberimizde..Haberi Okuyun ?
     Varank: 2019'daki Te?vik At?l?mlar?yla 2020 Yat?r?m Y?l? Olacak!
     Sanayi ve Teknoloji Bakan? Mustafa Varank, sosyal medya hesab?ndan, Sanayi ve Teknoloji Bakanl???nca ge?en y?l kas?m ay?nda ve ocak-kas?m d?neminde verilen yat?r?m te?vik belgelerine ili?kin payla??mda bulundu.Sanayi ve Teknoloji Bakan? Mustafa Varank, sosyal medya hesab?ndan, Sanayi ve Teknoloji BaHaberi Okuyun ?
     2020’de Online Ortamda Fatura Nas?l Kesilecek?
     ?ili’de e-fatura oran?n?n yüzde 85 oldu?unu biliyor muydunuz? Birka? sene evvel yolda anket?rlere bilgi verirken KVKK’den haberimiz var m?yd?? Nakit kullan?m? azald?k?a ATM’lerin gelece?ini hi? dü?ündünüz mü? Kamu bankalar?n? neden daha ?ok kullanmaya ba?layaca??z? Detaylar haberimizde..Haberi Okuyun ?
     Konya, ?leri Teknolojili Projelerin Merkezi Olacak
     Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an imzas?yla Resmi Gazete'nin 8 Ocak 2019 tarihli say?s?nda yay?mlanan kararla Konya-Ankara kara yolu üzerinde bulunan Sel?uklu il?esine ba?l? A?a??p?narba?? mevkisindeki b?lge "Konya Teknoloji Endüstri B?lgesi" olarak ilan edildi. Detaylar haberimizde..Haberi Okuyun ?
     Güncel "Dijital Tüketici" Ara?t?rmas?n?n Sonu?lar? A??kland?!
     Uluslararas? dan??manl?k ve denetim ?irketi EY’nin (Ernst & Young) Dijital Tüketici Ara?t?rmas?; tüketicilerin ki?isel verilerin güvenli?i ile ilgili endi?e duyduklar?na ve bununla birlikte internet eri?imli cihazlara ay?rd?klar? zaman? azaltmaya ?al??t?klar?na i?aret ediyor. Detaylar haberimizde..Haberi Okuyun ?
     REM People, 12 Milyon Dolar De?erleme ?zerinden Yat?r?m Ald?
     Yeni nesil ara?t?rma ve perakende teknolojileri ?irketi REM People, ?stanbul Portf?y ve BUBA Ventures’?n 2016 y?l?nda gü?lerini birle?tirerek kurduklar? ?stanbul merkezli giri?im sermayesi fonu Bosphorist Venture Capital’den ilk yat?r?m?n? ald?.Detaylar haberimizde..Haberi Okuyun ?
     Online Sigorta Kar??la?t?rma Portal? Tamoniki Yat?r?mc? Ar?yor
     Dünyan?n en büyük sigorta kar??la?t?rma gruplar?ndan birinin bünyesinde bulunan online sigorta kar??la?t?rma portal? Tamoniki.com, yat?r?mc? ar?yor. Detaylar haberimizde..Haberi Okuyun ?
     ?G?AD'?n Düzenledi?i 15. Giri?imcilik ?dülü Sahibini Buldu!
     Türkiye ?ktisadi Giri?im ve ?? Ahlak? Derne?i (?G?AD) taraf?ndan bu y?l 15.’si düzenlenen “Giri?imcilik ?dül T?reni ve Ekonomi De?erlendirme Sunumu” geni? bir kat?l?mla ?stanbul’da ger?ekle?tirildi. Detaylar haberimizde..Haberi Okuyun ?
     2020'de Yerli ve Milli Siber Güvenlik Teknolojileri ?n Planda Olacak
     2020 y?l?nda siber sald?r?lar?n ?nlenmesinde yerli ve milli siber güvenlik teknolojileri büyük rol oynayacak, büyük ?l?ekli siber sald?r?lar, yapay zeka, 5G, nesnelerin interneti, DDoS sald?r?lar? ve fidye yaz?l?mlar? en ?ok konu?ulan konular aras?nda yer alacak. Detaylar haberimizde..Haberi Okuyun ?
     2019 Y?l?nda ??lem Hacimleri Azal?rken ??lem Adetleri Yükseldi
     KPMG Türkiye Dan??manl?k B?lümü, bu y?l ilk kez yay?nlad??? “KPMG Perspektifinden Birle?me ve Sat?n Alma Trendleri 2019” Raporu’nu a??klad?. Detaylar haberimizde..Haberi Okuyun ?
     ?hracat 2019 Y?l?nda Cumhuriyet Tarihinin Rekoruyla Ta?land?
     Türkiye ?hracat??lar Meclisi (T?M), aral?k ay? ihracat rakamlar?n? Ankara’da a??klad?. 2019 y?l? Aral?k ay?nda ihracat bir ?nceki y?l?n ayn? d?nemine g?re yüzde 4,87 art??la 15 milyar 385 milyon dolara ula?t?. Detaylar haberimizde..Haberi Okuyun ?
     Türkiye'nin De?er Yaratan Markalar? "De?er Zirvesi"nde Bulu?uyor
     Türkiye’nin globalle?me yolunda üreten, ülke ekonomisine katma de?er sa?layan markalar?, 10 Ocak 2020 tarihinde, Shangri-La Bosphorus,?stanbul’da düzenlenen “De?er Zirvesi ve Türkiye’ye De?er Katan Markalar ?dül T?reni”nde bir araya gelecek.Detaylar haberimizde..Haberi Okuyun ?
     TOGG, Tan?t?m?ndan Sonra Vatanda? ?le Tan??acak!
     Türkiye'nin Otomobili'nin ?n g?sterim arac?n?n tan?t?m?n? ger?ekle?tiren YRD ?stanbul'un Y?netim Kurulu Ba?kan? Fikret Karadeniz, "Marka lansman?yla birlikte bildi?im kadar?yla ara?lar 7 b?lgeyi dola?acak ve vatanda?larla bulu?turulacak." dedi. Detaylar haberimizde..Haberi Okuyun ?
     Ara?t?rma: Yapay Zeka, 2020 Y?l?nda da Trend Olacak
     Yapay Zeka Endeksi 2019 Y?l? Raporu’na g?re 2019’da, dünya genelinde, ?zel sekt?rdeki yapay zeka yat?r?m? 70 milyar dolar? a?t?. 2020 ve ?tesine ge?en ve 'AI-first' bir yakla??m? benimseyen ?irketlerin pek ?ok konuda yapay zeka teknolojilerini tercih edecekleri ?ng?rülüyor. Detaylar haberimizde..Haberi Okuyun ?
     TIF2020, Turizm Yat?r?mc?lar?n? Yeniden Bir Araya Getiriyor
     Turizm sekt?rünün ?ncü kurulu?lar?ndan Türkiye Turizm Yat?r?mc?lar? Derne?i (TTYD), Türkiye turizmini yat?r?m ve finansman boyutunda bir üst noktaya ta??mak i?in Turizm Yat?r?mlar? Forumu’nu (TIF), 28-29 Ocak 2020’de yeniden hayata ge?iriyor. Detaylar haberimizde..Haberi Okuyun ?
     T?B?TAK ve T?BA Bilim ?dülleri Sahiplerini Buldu!
     T?B?TAK ve T?BA Bilim ?dülleri, Cumhurba?kanl??? Külliyesi’nde düzenlenen bir t?ren ile sahiplerini buldu. T?rende konu?an Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, bu y?l 57 bilim insan?n?n T?B?TAK ve T?BA taraf?ndan ?düle lay?k g?rüldü?ünü a??klad?. Detaylar haberimizde..Haberi Okuyun ?
     ??letmeler, 2020'de Teknoloji ile ?ekillenen Yeni Trendlere Odaklanacak
     Mü?teri deneyimi ile farkl?la?mak ve rekabette ?ne ??kmak isteyen i?letmeler 2020 y?l?nda teknoloji ile ?ekillenen yeni trendlere odaklanacak.Detaylar haberimizde..Haberi Okuyun ?
     Teknopark ?stanbul ?irketleri, Malezya'da ?nemli Anla?malara ?mza Att?
     Türk savunma sanayisinin inovasyon merkezi Teknopark ?stanbul’un ba?ar?l? ?irketleri Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n ge?ti?imiz günlerde ger?ekle?tirdi?i Malezya ziyareti kapsam?ndaki Kuala Kumpu Zirvesi’nde ?nemli i?birli?i anla?malar?na imza att?lar.Detaylar haberimizde..Haberi Okuyun ?
     Türk Liras?'na E?it Kripto Para Birimi "BiLira"n?n Lansman? Yap?ld?
     Herkesin gelece?in finans dünyas?nda e?it haklara sahip olmas? ve merkeziyetsiz internet - da??t?k finans ürünleri ile ba?lant? kurabilmesi amac?yla geli?tirilen BiLira'n?n lasman etkinli?i, 23 Aral?k 2019 tarihinde Inkube Blockchain Hub organizat?rlü?ünde ger?ekle?tirildi. Detaylar Haberimizde..Haberi Okuyun ?
     Daha fazla haber i?in; kategorilerimizi, etiket bulutumuzu ve ar?ivimizi inceleyebilir,
     ya da arama sayfam?zdan arama yapabilirsiniz.
     Bizi takip edin; yeni haber ve payla??mlar?m?z? ka??rmay?n, rakiplerinizden bir ad?m ?nde olun;
     Twitter Profilimiz
     Facebook Sayfam?z
     Linkedin Profilimiz
     E-Bülten Aboneli?i
     RSS Kayna??m?z